De conformidade coa Lei 15/1999, de Protección de datos, informámoslle que os datos de carácter persoal que aparecen nesta web forman parte dun ficheiro propiedade de Concello de Abegondo, cuxa finalidade é atender a o funcionamento do servizo e as actividades que xestiona.
Poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, segundo o disposto na lei no enderezo: San Marcos 1, 15318 - Abegondo (A Coruña).
Ningún contido desta web pode ser reproducido, introducido en calquera sistema de recuperación, transmitido dalgún xeito ou por calquera medio (electrónico, mecánico por fotocopia, gravación ou doutro tipo), con calquera propósito, sen a autorización por escrito do Concello de Abegondo, máis alá dos usos recollidos nos termos e condicións de rexistro e emprego da aplicación.
Os nomes de compañías, persoas ou produtos reais aquí mencionados poden ser marcas comerciais dos seus respectivos propietarios.
A información que amosa esta web, e no seu caso, calquera ficheiro anexo ao mesmo, pode conter información confidencial, sendo para uso exclusivo dos seus destinatarios, quedando prohibida a súa divulgación copia ou distribución a terceiros sen a autorización expresa do Concello de Abegondo como titular da aplicación e dos ficheiros que xestiona.
Concello de Abegondo. | correo@abegondo.es | 981 64 79 09 | Termos, condicións de uso e política de privacidadeAviso Legal